12-12-2018, imieniny obchodzą: Joanna, Aleksandra, Dagmara


Aktualności

Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości - ważne informacje !!!
Autor: Łukasz , 2017-12-14 09:48:35

Odpowiedzi na wybrane pytania zgłoszone w związku z II naborem wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości na rok 2017 w ramach Programu I Priorytetu IIIB – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

 

 

1. Czy dopuszcza się rozbudowę PSP R1 o dodatkowe wyposażenie?

 

Odpowiedź Dysponenta: Nie ma zamkniętej listy wyposażenia i urządzeń, które skompletowane są w ramach zakupu toreb PSP R1, które można zakupić w ramach zadania zleconego przez Dysponenta.

 

2. Czy w związku z przyznaniem dotacji w kwocie zmniejszonej od pierwotnie wnioskowanej istnieje możliwość zmiany kosztu wkładu własnego wnioskodawcy?

 

Odpowiedź Dysponenta: W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji przyznawanej przez Dysponenta można zmniejszyć kwotę wkładu własnego wykonawcy, która może ulec zmniejszeniu jedynie w stosunku procentowym wyliczonym w zakresie deklarowanego wcześniej wkładu własnego wnioskodawcy proporcjonalnie do kwoty przyznanej dotacji.

 

3. Czy oszczędności wygenerowane w zakresie realizacji zadania można przeznaczyć na zakup innego sprzętu, który nie dostał pierwotnie zgody Dysponenta na dofinansowanie?

 

Odpowiedź Dysponenta:

Dysponent w ramach realizacji zadań nie przewiduje możliwości, przy wygenerowaniu oszczędności w trakcie ich realizacji, zagospodarowania środków na zakup dodatkowego sprzętu innego niż ten wskazany w Umowie. Zgodnie z § 12 wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Dysponentowi Funduszu niewykorzystanej części dotacji w terminie 15 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

 

4. Jak należy interpretować zapis § 2 pkt 3.Umowy tj.: Wykonawca zrealizuje wszystkie zadania zaplanowane we wniosku i kosztorysie w czasie od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.?

 

Odpowiedź Dysponenta: § 2 pkt 3 umowy należy interpretować w zakresie w jakim wniosek został uwzględniony przez Dysponenta i w tej części powinien zostać wykonany.

 

5. Jaki zapis i oznaczenia należy umieścić na sprzęcie oraz pojazdach?

 

Odpowiedź Dysponenta: Zgodnie z § 5 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania logotypu Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowania: „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” na wszystkich materiałach drukowanych/powielanych, nabytych sprzętach i pojazdach. Wszelkie koszty w tym zakresie będzie ponosił Wykonawca, przy czym Dysponent przekaże Wykonawcy naklejki/naszywki z Logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości. Nabywany na bieżąco sprzęt/pojazd  może zostać przekazany OSP bez ww. oznakowania. Oznakowane winno być umieszczone na sprzęcie niezwłocznie po otrzymaniu naklejek z Logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości od Dysponenta.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania powyższych znaków i informacji przez cały okres użytkowania nabytego wyposażenia lub urządzenia.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad ostatecznym wzorem stałego znaku graficznego Funduszu Sprawiedliwości, niezwłocznie po ich zakończeniu znak będzie przekazywany do Wykonawców.

 

6. Czy informacja kwartalna ma być za okres od daty podpisania Umowy do 31.12.2017 roku. Do kiedy należy przesłać informację kwartalną?

 

Odpowiedź Dysponenta: Tak.

Zgodnie z § 11 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Dysponentowi Funduszu informacji kwartalnej. Wzór informacji kwartalnej stanowi załącznik nr 2 do Umowy za okres od podpisania Umowy do dnia jej realizacji tj.: 31.12.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Dysponentowi informacji kwartalnej wraz ze sprawozdaniem w terminie, odnoszącym się do daty wpływu korespondencji do Ministerstwa Sprawiedliwości do dnia 15 stycznia 2018 r. Sprawozdania dodatkowo obejmują rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowo-finansowym - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy wraz z pełnym wyciągiem z rachunku bankowego z wykonania zadania.

 

Wzór informacji kwartalnej stanowiący załącznik nr 2 do Umowy oraz sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy załączone są w niniejszym mailu/ogłoszeniu.

 

7. Co powinien zawierać opis faktury?

 

Odpowiedź Dysponenta: Zgodnie z § 11 Umowy dokument, który będzie wprowadzony do ewidencji księgowej Wykonawcy jako dowód księgowy następnie przedłożony Dysponentowi do rozliczenia dotacji, powinien zawierać:

1)            określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny,

2)            określenie stron dokonujących operacji,

3)            datę dokonania operacji, a także datę sporządzenia dokumentu jeżeli został sporządzony pod inną datą,

4)            wskazanie okresu, za jaki dokonywana jest płatność świadczenia okresowego (np. 1-31 grudnia 2017 r.),

5)            szczegółowy opis operacji gospodarczej, której dotyczy płatność,

6)            potwierdzenie sprawdzenia poprzez podpis osoby upoważnionej z datą złożenia podpisu, że dokument potwierdza faktyczny przebieg i zakres dokonanej operacji gospodarczej - np. dostawę towarów w określonej ilości i określonym czasie, wykonanie usług w określonym czasie, zakresie i o określonej jakości, itp.; opis w zakresie kontroli merytorycznej powinien być na tyle wyczerpujący, by na jego podstawie można było dokonać prawidłowej dekretacji dokumentu jako dowodu księgowego oraz przyporządkować wydatek do działania w ramach zadania,

7)            potwierdzenie dokonania kontroli formalno-rachunkowej przez osoby do tego upoważnione poprzez złożenie podpisu z datą dokonania kontroli,

8)            zapis sposobu wskazania ujęcia dowodu w księgach rachunkowych oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania,

9)            wskazanie numeru ewidencyjnego oraz okresu sprawozdawczego pozwalającego na powiązanie dokumentu z odpowiednią pozycją w księgach,

10)         zapis, z jakich środków został sfinansowany wydatek, z uwzględnieniem postanowień ust. 7,

11)         wskazanie daty dokonania płatności oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności.

Oryginały faktur lub rachunków muszą być bezwzględnie opisane trwale i przejrzyście ze wskazaniem numeru umowy, pozycji kosztorysu, kwoty dofinansowania, proporcji współfinansowania oraz z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług i innego rodzaju opłaconej należności, a informacja ta musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Wykonawcy. Z opisanych dokumentów finansowych musi bezwzględnie wynikać iż wydatek jest ściśle powiązany ze źródłem finansowania, działaniem, którego ten wydatek dotyczy i zakupem towaru lub usługi.

 

8. Kiedy ma zostać przekazany do OSP sprzęt/pojazd nabyty w ramach Funduszu Sprawiedliwości?

 

Odpowiedź Dysponenta: Wykonawca zrealizuje zgodnie z Umową wszystkie zadania zaplanowane we wniosku i kosztorysie w czasie od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym przekazanie sprzętu/pojazdu zakupionego w ramach realizacji zadania powinno nastąpić zgodnie z zadeklarowaną dla realizacji tej części zadania datą określoną we wniosku Wykonawcy. Nabywany na bieżąco sprzęt/pojazd może przekazany zostać OSP bez wymaganego oznakowania Funduszu. Logo Funduszu zostanie przekazane przez Dysponenta do końca grudnia 2017 r.

 

9. Czy środki przekazane przez Dysponenta należy włączyć do budżetu Gminy przez zwiększenie dochodów i wydatków?

Odpowiedź Dysponenta: Środki z Funduszu Sprawiedliwości mogą być wydatkowane wyłącznie za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego. Środków tych nie należy włączać do budżetu Gminy.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: