17-02-2019, imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Lukasz


Aktualności

Najlepsza OSP woj. małopolskiego
Autor: Łukasz , 2018-06-06 13:23:35

 

 

Ogłoszony został konkurs na "Najlepszą Ochotniczą Straż Pożarną woj. małopolskiego 2018"

 

REGULAMIN

Konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej

Województwa Małopolskiego AD’ 2018 r.”

pod patronatem honorowym

Marszałka Województwa Małopolskiego

oraz

Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Konkurs na  „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego AD`2018” ustanawia się w celu wsparcia oraz promocji działalności Małopolskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Niniejszy regulamin dotyczy zasad, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”.

 

§ 2

 • Organizatorem Konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”, zwanego dalej Konkursem jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie.
 • Patronat honorowy nad Konkursem obejmuje Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

NAGRODY

§ 3

 • W ramach Konkursu Laureaci otrzymają wsparcie finansowe, za zajęcie:
  • I miejsca – 50 000 zł pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego,
  • II miejsca – 30 000 zł finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie,
  • III miejsca – 20 000 zł finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie.
  • Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 a) zostanie przekazane przez Województwo Małopolskiego w trybie pomocy finansowej Gminie, na której terenie działa zwycięska jednostka OSP, na podstawie odrębnej umowy.
  • Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1b) i 1c)  zostanie przekazane przez 
   WFOŚiGW  Ochotniczej Straży Pożarnej,  na podstawie odrębnej  umowy.
  • Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.

 

KRYTERIA I PROCEDURA OCENY

§ 4

 • Uczestnikami Konkursu mogą być Ochotnicze Straże Pożarne, działające na terenie Małopolski.
 • Wybór najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego odbywa się w trybie oceny zgłoszeń przez poszczególne Komisje Konkursowe, na podstawie następujących kryteriów ocen:

 

Lp.

KRYTERIA OCENY

PUNKTY

1.

Osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP.

0 – 25

2.

Współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym.

0 – 25

3.

Zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP.

0 – 25

4.

Aktywność OSP podczas imprez gminnych, regionalnych 
i innych oraz promocja terenu, na którym działa OSP

0 – 25

 

SUMA

max 100

 

 • W ramach Konkursu oceniane będą wyłącznie OSP zgłoszone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • O zwycięstwie danej OSP decyduje łączna suma punktów zebranych zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
 • W przypadku jednakowej sumy punktów o wyborze zwycięskiej jednostki OSP decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

ETAPY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

§ 5

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 • Etap I:
  • Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których działa dana jednostka OSP. 
  • Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedną jednostkę OSP, działającą na terenie danej gminy.
  • Zgłoszenia, o których mowa powyżej zawierające: nazwę jednostki OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki – według kryteriów podanych w § 4 pkt. 2 Regulaminu, należy kierować na adres Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, powiatu, w którym znajduje się dana gmina, w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
  • Etap I Konkursu rozstrzygany jest przez Powiatowe Komisje Konkursowe, które powoływane są przez Prezydium ZOP ZOSP RP w poszczególnych powiatach.
  • Powiatowe Komisje Konkursowe w terminie do dnia  31 lipca 2018 r. dokonują wyboru jednej OSP spośród wszystkich jednostek zgłoszonych przez gminy w danym powiecie, na podstawie kryteriów ocen wymienionych w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
  • Zgłoszenie OSP, wybranej przez Powiatową Komisję Konkursową, zawierające: nazwę jednostki OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki – według kryteriów podanych w § 4 pkt. 2 Regulaminu, przekazywane  jest do Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie niezwłocznie po dokonaniu wyboru, jednak nie później niż do dnia 10 sierpnia 2018 r. 
  • Etap II:
   • Wyboru najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego, spośród nadesłanych przez Powiatowe Komisje Konkursowe zgłoszeń, dokona – powołana przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
    w Krakowie – Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: Prezes Zarządu OW ZOSP RP, Wiceprezesi OW ZOSP RP, Marszałek Województwa Małopolskiego lub wskazany przedstawiciel Województwa oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
   • Wybór Laureata Konkursu nastąpi na podstawie kryteriów ocen wymienionych 
    w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
   • Wyniki Konkursu zostaną umieszczona na stronie internetowej OW ZOSP RP www.zosprp.malopolska.pl, na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl oraz  na stronie Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska 
    i Gospodarki Wodnej w Krakowie. www.wfos.krakow.pl.

 

 

POZOSTAŁE REGULACJE

§ 6

 • Laureaci Konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego” nie mogą uczestniczyć w Konkursie przez pięć lat od otrzymania tytułu Laureata.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone     na stronie:  | odwiedziny: